Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất - 499k

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất - 499k

Share Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất bao gồm 10 khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu, cung cấp TẤT TẦN TẬT Những kiến thức về Data Science – Machine Learning.  

Bạn Sẽ Học Được Những Gì Từ Bộ Khóa Học Này

✅ Lập trình bằng các ngôn ngữ như Python và R

✅ Sử dụng thành thạo các tools, librarys, framework phục vụ cho Data Science/ Machine Learning

✅ Hiểu và vận dụng được các bước trong quy trình triển khai dự án Data Science/ Machine Learning

✅ Trích xuất thông tin, hiểu rõ hơn về dữ liệu, trình bày dữ liệu dưới dạng có ý nghĩa và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

✅ Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo

✅ Hiểu các kiến thức thức cần thiết về toán, xác suất thống kê dành cho Data Science/ Machine Learning

✅ Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề Data Science/ Machine Learning

✅ Nắm được các khái niệm CSDL quan hệ, hiểu và áp dụng kiến thức nền tảng của ngôn ngữ SQL, thực hiện truy cập SQL trong môi trường Data Science

✅ Sử dụng FugueSQL để truy vấn và trực quan dữ liệu, làm nền tảng cho việc thao tác với dữ liệu lớn (Big Data)

✅ Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…

✅ Nắm được các kiến thức cần thiết về Deep Learning và biết cách vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể (Computer Vision, Natural Language Processing, Time Series…) thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn, TensorFlow, Keras…

✅ Vận dụng và triển khai các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning và Unsupervised Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…

✅ Hiểu và áp dụng hiệu quả các thuật toán, framework và công nghệ Machine Learning khác nhau cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau trong thực tế.

✅ …..

Nội Dung Bộ Data Science and Machine Learning Certificate

Course 1: Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản)
Course 2: Data Manipulation and Visualization with Python
Course 3: Mathematics and Statistics for Data Science (Toán và Xác suất thống kê cho Khoa học dữ liệu)
Course 4: Database SQL and Data Collection for Data Science (Truy vấn và thu thập dữ liệu cho Khoa học dữ liệu)
Course 5: Data Pre-processing and Analysis (Tiền xử lý và phân tích dữ liệu)
Course 6: Machine Learning with Python (Máy học với Python)
Course 7: R programming language for Data Science (Lập trình R cho Khoa học dữ liệu)
Course 8: Deep Learning with Python (Học sâu với Python)
Course 9: Big Data in Machine Learning (Xử lý dữ liệu lớn trong Máy học)
Course 10: Capstone Project – Đồ án tốt nghiệp Data Science/ Machine Learning