COMBO - BESS BUSINESS SCHOOL

2 KHÓA 299K


Khóa 1. LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa 2. LEAN MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

Khóa 3. LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và Truyền thông

Khóa 4. LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và Truyền thông

Khóa 5. LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Khóa 6. LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Nội Dung Khóa Học

Bài 1: Phân tích chu kỳ
Bài 2: Đồ thị nến nhật
Bài 3: Phân tích xu thế
Bài 4: Vùng kháng cự
Bài 5: Đường trung bình
Bài 6: MACD
Bài 7: RSI
Bài 8: Bollinger Bands
Bài 9: Stochastic
Bài 10: Parabolic Sars
Bài 11: Mô hình nến
Bài 12: Phân tích VNINDEX
Bài 13: PTKT Kinh nghiệm đầu tư

Khóa 2. Khoá Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Koliaphan

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Tiền mất giá
Bài 1: Kinh tế Mỹ, tiền mất giá, nợ và tài sản tăng giá
Bài 2: 4 tầng lớp trong xã hội, lạm phát và cung tiền M2
Bài 3: Mỹ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
Chương 2: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng (chỉ số vĩ mô)**
Bài 1: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng
Bài 2: Dollar Index 2020 – 2022 VNindex
Bài 3: Chỉ số Vĩ mô và chu kỳ kinh tế theo công thức Ray Dalio
Bài 4: Khủng hoảng dotcom 1990-2000 Nasdaq
Bài 5: Lịch sử Ngân hàng quyền lực nhất thế giới – FED
Bài 6: Lúc nào thị trường sẽ tạo đáy? khủng hoảng năm 2008
Chương 3: Thị trường Chứng Khoán**
Bài 1: Tiềm năng TTCK
Bài 2: SPX & VNindex
Bài 3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ – VNINDEX2018
Bài 4: Lạm phát 1970
Bài 5: Cách Warren Buffet đầu tư trong thời khủng hoảng
Chương 4: PNJ Phân Tích Vĩ Mô
Chương 5: Bất động Sản
Chương 6: Vàng
Chương 7: Phân Tích Kỹ Thuật