COMBO - GIAMDOC.NET - VŨ LONG


➽ Giá full bộ: 499.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

🏆LINK HỌC🏆

COMBO - GIAMDOC.NET 2022- 17 KHÓA VŨ LONG - 299K

🏆DANH SÁCH KHÓA HỌC CÓ TRONG COMBO🏆

✅  Khóa 01. Mô hình kinh doanh & Chiến lược

📚 K1. Bài 1 9 thành tố của mô hình KD.mp4.mp4

📚 K1. Bài 2 Kinh doanh dựa trên Phân khúc Khách hàng Sản phẩm.mp4.mp4

📚 K1. Bài 3 Chiến lược công ty và OPS.mp4.mp4

📚 K1. Bài 4 Lợi thế cạnh tranh Khác Biệt Chi phí thấp.mp4.mp4

📚 K1. Bài 5 Phân tích cấu trúc OPS & chỉ dẫn ứng dụng trong doanh nghiệp.mp4.mp4

📚 K1. Bài 6 Tổng kết chuyên đề Mô hình kinh doanh & Chiến lược.mp4.mp4

✅  Khóa 02. Học quản trị tài chính & ứng dụng hiệu quả

📚 K2. Bài 0 Intro.mp4

📚 K2. Bài 1 - Mở đầu & thông điệp tài chính SME.mp4

📚 K2. Bài 2 - Vốn kinh doanh & Nguyên tắc sử dụng vốn.mp4

📚 K2. Bài 3 - Cơ cấu vốn và Lập kế hoạch nguồn vốn.mp4

📚 K2. Bài 4 - Mô hình tài chính - Ứng dụng hòa vốn - phân cấp tài chính thông qua giao khoán.mp4

📚 K2. Bài 5 - Năm bước triển khai kế hoạch tài chính kinh doanh.mp4

📚 K2. Bài 6 - Xây dựng mục tiêu kinh doanh hàng năm.mp4

📚 K2. Bài 7 - Kế hoạch tài chính kinh doanh - CEO cần quản trị chính mình.mp4

📚 K2. Bài 8 - Cấu trúc & Phân kỳ lập kế hoạch tài chính kinh doanh.mp4

📚 K2. Bài 9 - 2 giải pháp quản lý đồng tiền công ty.mp4

📚 K2. Bài 10 - Tín dụng doanh nghiệp & Biện pháp kiểm soát dòng tiền.mp4

📚 K2. Bài 10B- Chia sẻ kinh nghiệm của công ty Hải Phượng Yên Bái.mp4

📚 K2. Bài 11 - Tổ chức & bố trí nhân sự kế toán.mp4

📚 K2. Bài 12 - Chức năng nhiệm vụ phòng tài chính kế toán.mp4

📚 K2. Bài 13 - Chương trình giảm chi phí trong quản trị tài chính công ty.mp4

📚 K2. Bài 14 - Tổ chức công tác kế toán - Quy chuẩn hỗ trợ bán hàng.mp4

📚 K2. Bài 15 - Tổ chức công tác kế toán - Hồ sơ chi phí & tài sản.mp4

📚 K2. Bài 16 - Hướng dẫn ứng dụng bộ mẫu kế hoạch tài chính kinh doanh và dòng tiền hàng năm.mp4

📚 K2. Bài 17 - Triển khai kế hoạch tài chính & dòng tiền từng tháng.mp4

📚 K2. Bài 18 - Hướng dẫn kiểm soát chất lượng hồ sơ kê toán thuế.mp4

✅  Khóa 03. Tổ chức vận hành _ kiểm soát nội bộ

📚 Bài 01 - Định hình môi trường công ty

📚 Bài 02 - Xây dựng sơ đồ tổ chức vận hành công ty tinh gọn _ hiệu quả

📚 Bài 03 - Soạn thảo chức năng nhiệm vụ, Định mức hạn mức, văn bản giao khoán cho Trưởng phòng Bộ phận

📚 Bài 4 Tổ chức vận hành công ty _ KSNB hiệu quả

📚 Bài 5 - Hiểu rõ Kiểm soát nội bộ _ truyền thông vận hành hiệu quả

📚 Bài 6 - Cách thức tổ chức công tác KSNB đối với doanh nghiệp SME

📚 Bài 7 - Vận hành, giao khoán, đánh giá với hệ thống kế hoạch _ báo cáo đồng bộ

📚 Tổng kết - Giao lưu - Hỗ trợ học viên

✅  Khóa 04. Setup hệ thống nhân sự

📚 K4. Bài 01 Hoạch định nhân sự định hướng quản trị nhân sự chiến lược 5 Key để hoạch định.mp4

📚 K4. Bài 02 Thẻ cân bằng áp dụng trong hoạch định nhân sự định hướng quản trị nhân sự chiến lược.mp4

📚 K4. Bài 03 Phân rã kết quả hoạch định nhân sự, trình tự…iển khai xây dựng hệ thống quản lý nhân sự.mp4

📚 K4. Bài 04 Đánh giá hiệu quả công việc làm cơ sở tính và chi trả thu nhập. Ứng dụng KPI, OLE.mp4

📚 K4. Bài 05 Cụ thể hóa phiếu đánh giá kết quả công việc …i tháng cho từng vị trí công việc theo OLE.mp4

📚 K4. Bài 06 Thiết kế cơ chế chi trả thu nhập cho nhân sự đồng bộ với tài chính kinh doanh.mp4

📚 K4. Bài 07 Cơ cấu thu nhập trong cơ chế tính và chi trả thu nhập cho nhân sự.mp4

📚 K4. Bài 08 Quy định và phương pháp đào tạo nội bộ để phát triển đội ngũ phù hợp với công ty.mp4

📚 K4. Bài 09 Cụ thể hóa chính sách tính và chi trả thu nhập cho người lao động Thang - Bảng lương.mp4

📚 K4. Bài 10 Biểu mẫu quản lý nhân sự từ tuyển dụng - sử dụng - nghỉ việc Hướng dẫn ứng dụng.mp4

📚 K4. Bài 11 Trình tự triển khai tái cấu trúc nhân sự, á… dụng chính sách đánh giá _ bảng lương mới.mp4

📚 K4. Bài 12 Soạn thảo chức năng nhiệm vụ bộ phận quản lý nhân sự (Bài học bổ sung).mp4

✅  Khóa 05. Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

✅  Khóa 06. Hệ thống Marketing & Bán hàng

📚 K6. Bài 1 - Quan điểm và kiến thức nền về Marketing, bán hàng.mp4

📚 K6. Bài 2 - 6 yêu cầu hệ thống _ định hình lại vai trò bán hàng.mp4

📚 K6. Bài 3 - Chuyển trọng tâm vào nghiên cứu _ Chăm sóc khách hàng.mp4

📚 K6. Bài 4 - 4P-7P-8P ứng dụng trong setup hệ thống kinh doanh.mp4

📚 K6. Bài 5 - Chuyển hóa 8P thành bộ chính sách kinh doanh _ bán hàng.mp4

📚 K6. Bài 6 - Ứng dụng BSC hoạch định kế hoạch bán _ Quản trị bán hàng.mp4

📚 K6. Bài 7 - Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu _ sản phẩm dịch vụ.mp4

📚 K6. Bài 8 - Chính sách giá - Kênh bán - Đội ngũ bán - Quy trình bán.mp4

📚 K6. Bài 9 - Trình tự ứng dụng - Quy trình - Tài liệu kinh doanh _ Bán hàng.mp4

📚 K6. Bài 10 - Đầu tư xây dựng _ vận hành hệ thống Digital Marketing.mp4

✅  Khóa 07. Hệ thống nhân sự

📚 K7. Bài 01 - Tổng quan & thông điệp quản trị nhân sự chiến lược.mp4

📚 K7. Bài 02 - Trao quyền cho nhân sự quản lý, Chỉ dẫn chi tiết cho nhân viên.mp4

📚 K7. Bài 03 - Mô hình đồng bộ _ Bản đồ chiến lược nhân sự.mp4

📚 K7. Bài 04 - Tái cấu trúc nhân sự tiền lương & Đồng bộ hóa với tài chính công ty.mp4

📚 K7. Bài 05 - Xây dựng _ triển khai hệ thống thang bảng lương.mp4

📚 K7. Bài 06 - Hướng dẫn _ giải đáp bổ sung cho việc xây dựng bảng lương.mp4

📚 K7. Bài 07 - Đồng bộ _ Minh bạch cơ chế chi trả thu nhập.mp4

📚 K7. Bài 08 - Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự.mp4

📚 K7. Bài 09 - Ứng xử chi trả thu nhập từ kết quả điểm đánh giá OLE.mp4

📚 K7. Bài 10 - Vận dụng mẫu phiếu đánh giá OLE _ Giải đáp.mp4

📚 K7. Bài 11 - Truyền thông và Đào tạo nội bộ - 6 cấp độ OJT.mp4

📚 K7. Bài 12 - Tổng kết _ Chỉ dẫn 8 bước triển khai tái cấu trúc nhân sự.mp4

📚 K7. Bài 13 - Một số tài liệu, biểu mẫu nhân sự thường dùng.mp4

📚 K7. Bài 14 - Hướng dẫn soạn thỏa quy chế nhân dự tiền lương.mp4

✅  Khóa 08. Tài chính - Kế toán cho CEO

📚 Biểu mẫu ứng dụng quản trị tài chính dành cho Giám đốc chủ doanh nghiệp

📚 MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG BỔ SUNG

📚 PHẦN THỨ 1 KIẾN THỨC VỀ THUẾ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

📚 PHẦN THỨ 2 KIẾN THỨC & PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY HIỆU QUẢ

✅  Khóa 09. Chuyển đổi số & Tổng kết

✅  Khóa 10. Tài chính dành cho CEO

✅  Khóa 11. Lãnh đạo - Quản trị - Quản lý

✅  Khóa 12. Lập-Đọc-Phân tích Báo Cáo Tài Chính

✅  Khóa 13. Pháp lý kinh doanh Pháp lý DN & Góp vốn, Quyền năng QT

✅  Khóa 14. Ứng dụng công nghệ quản lý

✅  Khóa 15. Download bộ biểu mẫu kế toán thuế

✅  Khóa 16. Download bộ phân tích báo cáo tài chính

✅  Khóa 17. Download dành cho Member

🏆QUÀ TẶNG🏆

🏆 Chánh kiến 1 - Thầy Trần Việt Quân

CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Xây dựng đế chế bán >1000 đơn từ Youtube và Zalo phí bằng 0

7 ngày chinh phục trí nhớ đỉnh cao


TikTok : Tiếp cận 100.000+ khách hàng trong 30 ngày với chi phí 0 đồng

 Kinh doanh mỹ phẩm online - Tuấn Hà


Hình ảnh minh họa - COMBO KHÓA HỌC