Khóa Học Product Management for Everyone Cùng MindX

Buổi 1. Khai giảng

Buổi 2 Giới thiệu Product Management (Phần 1)

Buổi 3 Giới thiệu Product Management (phần 2)

Buổi 4 Quy trình phát triển sản phẩm

Buổi 5 Problem Space vs Solution Space

Buổi 6 Một số phương pháp Discovery