COMBO - NGÔ MINH TUẤN


➽ Giá full bộ: 499.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ


DANH SÁCH KHÓA HỌC CÓ TRONG COMBO

KHÓA 1 - Giám đốc điều hành - CEO Quản trị

Giới thiệu khóa học

  • - Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.

  • - Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Kinh doanh, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Kinh doanh chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

  • - Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

  • - Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống

🏆 Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CCO

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khoá học CCO (11:01)

Bài kiểm tra

🏆 Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não

Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)

Bài kiểm tra

🏆 Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp

Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)

Bài kiểm tra

🏆 Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp

Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (46:20)

Bài kiểm tra

🏆 Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online

Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online (16:29)

🏆 Bài 6: Xây dựng bộ điều khiển CCSD

Bài 6.1 Các khái niệm tài chính trong bộ điều khiển CCSD (03:02)

Bài 6.2: Tổng quan về cách xây dựng CCSD (02:09)

Bài 6.3: Biểu mẫu đề bài cho bộ phận Kinh doanh (22:46)

Bài 6.4: Văn bản khoán cho bộ phận kinh doanh (29:26)

🏆 Bài 7: Các phòng ban trong bộ phận Kinh doanh

Bài 7: Vai trò của từng phòng ban trong bộ phận Kinh Doanh (17:54)

🏆 Bài 8: Mô hình phòng Truyền thông

Bài 8.1: Luồng công việc trong bộ phận Truyền thông (08:39)

Bài 8.2: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông (04:54)

Bài 8.3: Chức năng nhiệm vụ của từng Team trong phòng Truyền thông (16:43)

Bài 8.4: Xây dựng kế hoạch Truyền thông (26:39)

🏆 Bài 9: Mô hình phòng Marketing

Bài 9.1: Công việc và chức năng của phòng Marketing (09:12)

Bài 9.2: Cơ cấu tổ chức và kế hoạch Marketing sản phẩm (14:34)

Bài 9.3: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông - Marketing (07:13)

Bài 9.4: Cách điều chỉnh hạn mức của phòng Truyền thông - Marketing (03:31)

🏆 Bài 10: Mô hình kênh phân phối Truyền thống - GT

Bài 10.1: Mô hình kênh phân phối Truyền thống (04:45)

Bài 10.2: Cơ cấu tổ chức của kênh GT (08:11)

Bài 10.3: Xây dựng hạn mức chi phí cho kênh GT (06:14)

Bài 10.4: Cách xây dựng chính sách Đại lí (09:16)

Bài 10.5: Kế hoạch sử dụng chính sách Đại lí (10:26)

Bài 10.6: Kế hoạch sử dụng chính sách khách hàng (13:41)

🏆 Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức

Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức (13:24)

🏆 Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD

Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD (06:27)

🏆 Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ

Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ (11:43)

🏆 Bài 14: Bộ điều khiển con người CCSP

Bài 14.1: Thế nào là bộ điều khiển CCSP? (04:39)

Bài 14.2: Xây dựng bảng CCSP phòng kinh doanh (26:02)

Bài 14.3: Hướng dẫn sử dụng bảng lương (02:56)

Bài 14.4: Cách tính KPI cho nhân viên (10:35)

Bài 14.5: Bảng khung hóa KPI (06:49)

Bài 14.6: Xây dựng bảng nội quy nhân viên (06:09)

Bài 14.7: Bảng chia khối lượng công việc cho nhân viên (30:23)

Bài 14.8: Áp dụng KPI để tính lương (06:33)

🏆 Bài 15: Mô hình chuỗi

Bài 15: Mô hình chuỗi (14:53)

🏆 Bài 16: Định giá sản phẩm

Bài 16: Định giá sản phẩm (15:37)

🏆 Bài 17: Đào tạo nhân viên mới

Bài 17: Đào tạo nhân viên mới (10:03)

🏆 Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline

Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline (09:35)

KHÓA 2 - Giám Đốc Kinh Doanh - CCO

Giới thiệu khóa học

  • Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

  • Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

  • Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

  • Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống

🏆 BÀI MỞ ĐẦU

Giới thiệu chương trình (03:45)

🏆 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CEO BEGINNER

Bài I.1: Mục tiêu và chức năng của CEO Beginner (06:45)

Bài I.2: Chương trình huấn luyện (03:00)

🏆 CHƯƠNG II: TÌM SỰ KHÁC BIỆT

Bài II.1: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (08:07)

Bài II.1: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (09:26)

Bài II.2: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về thị trường (03:51)

Bài II.2: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về thị trường (10:24)

Bài II.3: Tìm sự khác biệt về con người (10:01)

Bài II.4: Tìm sự khác biệt về quan hệ (13:30)

Bài II.5: Tổng hợp sự khác biệt (07:07)

🏆 CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM

Bài III.1: Tinh thần thử nghiệm (07:12)

Bài III.2: (Phần 1) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (11:43)

Bài III.2: (Phần 2) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (14:04)

Bài III.3: (Phần 1) CCSC là gì? (07:03)

Bài III.3: (Phần 2) Bảng CCSC mẫu (03:41)

Bài III.3: (Phần 3) Bảng CCSC mẫu (09:42)

Bài III.3: (Phần 4) Bảng CCSC mẫu (18:54)

Bài III.3: (Phần 5) Bảng CCSC mẫu (12:28)

Bài III.4: Bài tập xây dựng bảng CCSC sau thử nghiệm (07:03)

🏆 CHƯƠNG IV: NHÂN SỰ

Giới thiệu chương IV (01:32)

Bài IV.1 CCTC & mô tả công việc (09:26)

Bài IV.2 (Phần 1) Quy định về tầng nhân sự (04:23)

Bài IV.2 (Phần 2) Quy định về tầng nhân sự (07:02)

Bài IV.3 Quy định về lương lễ, tết, phép & thâm niên (06:08)

Bài IV.4 Nội quy & quy chế vi phạm (04:09)

Công thức tính lương (07:35)

Bài IV.5 (Phần 1) Quy chế lương thưởng (03:12)

Bài IV.5 (Phần 2) Quy chế lương thưởng (08:23)

Bài IV.5 (Phần 3) Quy chế lương thưởng (03:58)

Bài IV.5 (Phần 4) Quy chế lương thưởng (12:34)

Bài IV.5 (Phần 5) Quy chế lương thưởng (04:51)

Bài IV.6 Lộ trình phát triển của Start-up (07:26)

🏆 Chương V: Kế hoạch kinh doanh

Bài V.1 (Phần 1) Kế hoạch kinh doanh khả thi (21:45)

Bài V.1 (Phần 2) Kế hoạch kinh doanh khả thi (02:21)

Bài V.2 Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh (02:11)

Bài V.3 Cấu trúc lập kế hoạch kinh doanh (11:17)

Bài V.4 Kế hoạch kinh doanh mẫu (09:17)

🏆 Chương VI: Bảng CCSC

Bài VI.1 Lập bảng CCSC triển khai (06:43)

Bài VI.2 Kiểm soát thông số CCSC (11:44)

🏆 Chương VII: Đánh giá hiệu quả

Bài VII.1 Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (09:46)

Bài VII.2 Đóng gói tài liệu cổ đông & Quy trình họp cổ đông (05:04)

🏆 Chương VIII: Triển khai

Bài VIII.1 Công tác chuẩn bị (07:48)

Bài VIII.2 Công tác triển khai (04:33)

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống

Để Khởi Nghiệp Thành Công

Bài Mở Đầu (03:48)

Bài 1: Tìm sự khác biệt (08:11)

Bài 2: Triển khai & thử nghiệm (09:56)

Bài 3: Mô hình tối giản doanh nghiệp (03:47)

Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh (05:16)

Bài 5: Bảng CCSC (07:32)

Bài 6: Đánh giá hiệu quả & triển khai (10:43)

Bài 7: Danh mục kỹ năng CEO Beginner phải trang bị (07:36)

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống

BÀI 1:

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP & HIỆU QUẢ (03:59)

BÀI 2:

HỆ THỐNG CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH (10:36)

BÀI 3: (END)

CẤU TRÚC VẬN HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH TRONG ĐỜI SỐNG (17:04)


CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Xây dựng đế chế bán >1000 đơn từ Youtube và Zalo phí bằng 0

7 ngày chinh phục trí nhớ đỉnh cao

TikTok : Tiếp cận 100.000+ khách hàng trong 30 ngày với chi phí 0 đồng

Kinh doanh mỹ phẩm online - Tuấn Hà

Hình ảnh minh họa - COMBO KHÓA HỌC