COMBO - NGÔ MINH TUẤN


➽ Giá full bộ: 499.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

DANH SÁCH KHÓA HỌC CÓ TRONG COMBO

KHÓA 1 - Giám đốc điều hành - CEO Quản trị

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống 

🏆 Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CCO

  Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khoá học CCO (11:01)

  Bài kiểm tra

🏆 Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não

  Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)

  Bài kiểm tra

🏆 Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp

  Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)

  Bài kiểm tra

🏆 Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp

  Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (46:20)

  Bài kiểm tra

🏆 Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online

  Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online (16:29)

🏆 Bài 6: Xây dựng bộ điều khiển CCSD

  Bài 6.1 Các khái niệm tài chính trong bộ điều khiển CCSD (03:02)

  Bài 6.2: Tổng quan về cách xây dựng CCSD (02:09)

  Bài 6.3: Biểu mẫu đề bài cho bộ phận Kinh doanh (22:46)

  Bài 6.4: Văn bản khoán cho bộ phận kinh doanh (29:26)

🏆 Bài 7: Các phòng ban trong bộ phận Kinh doanh

  Bài 7: Vai trò của từng phòng ban trong bộ phận Kinh Doanh (17:54)

🏆 Bài 8: Mô hình phòng Truyền thông

  Bài 8.1: Luồng công việc trong bộ phận Truyền thông (08:39)

  Bài 8.2: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông (04:54)

  Bài 8.3: Chức năng nhiệm vụ của từng Team trong phòng Truyền thông (16:43)

  Bài 8.4: Xây dựng kế hoạch Truyền thông (26:39)

🏆 Bài 9: Mô hình phòng Marketing

  Bài 9.1: Công việc và chức năng của phòng Marketing (09:12)

  Bài 9.2: Cơ cấu tổ chức và kế hoạch Marketing sản phẩm (14:34)

  Bài 9.3: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông - Marketing (07:13)

  Bài 9.4: Cách điều chỉnh hạn mức của phòng Truyền thông - Marketing (03:31)

🏆 Bài 10: Mô hình kênh phân phối Truyền thống - GT

  Bài 10.1: Mô hình kênh phân phối Truyền thống (04:45)

  Bài 10.2: Cơ cấu tổ chức của kênh GT (08:11)

  Bài 10.3: Xây dựng hạn mức chi phí cho kênh GT (06:14)

  Bài 10.4: Cách xây dựng chính sách Đại lí (09:16)

  Bài 10.5: Kế hoạch sử dụng chính sách Đại lí (10:26)

  Bài 10.6: Kế hoạch sử dụng chính sách khách hàng (13:41)

🏆 Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức

  Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức (13:24)

🏆 Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD

  Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD (06:27)

🏆 Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ

  Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ (11:43)

🏆 Bài 14: Bộ điều khiển con người CCSP

  Bài 14.1: Thế nào là bộ điều khiển CCSP? (04:39)

  Bài 14.2: Xây dựng bảng CCSP phòng kinh doanh (26:02)

  Bài 14.3: Hướng dẫn sử dụng bảng lương (02:56)

  Bài 14.4: Cách tính KPI cho nhân viên (10:35)

  Bài 14.5: Bảng khung hóa KPI (06:49)

  Bài 14.6: Xây dựng bảng nội quy nhân viên (06:09)

  Bài 14.7: Bảng chia khối lượng công việc cho nhân viên (30:23)

  Bài 14.8: Áp dụng KPI để tính lương (06:33)

🏆 Bài 15: Mô hình chuỗi

  Bài 15: Mô hình chuỗi (14:53)

🏆 Bài 16: Định giá sản phẩm

  Bài 16: Định giá sản phẩm (15:37)

🏆 Bài 17: Đào tạo nhân viên mới

  Bài 17: Đào tạo nhân viên mới (10:03)

🏆 Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline

  Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline (09:35)

KHÓA 2 - Giám Đốc Kinh Doanh - CCO

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống 

🏆 BÀI MỞ ĐẦU

  Giới thiệu chương trình (03:45)

🏆 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CEO BEGINNER

  Bài I.1: Mục tiêu và chức năng của CEO Beginner (06:45)

  Bài I.2: Chương trình huấn luyện (03:00)

🏆 CHƯƠNG II: TÌM SỰ KHÁC BIỆT

  Bài II.1: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (08:07)

  Bài II.1: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (09:26)

  Bài II.2: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về thị trường (03:51)

  Bài II.2: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về thị trường (10:24)

  Bài II.3: Tìm sự khác biệt về con người (10:01)

  Bài II.4: Tìm sự khác biệt về quan hệ (13:30)

  Bài II.5: Tổng hợp sự khác biệt (07:07)

🏆 CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM

  Bài III.1: Tinh thần thử nghiệm (07:12)

  Bài III.2: (Phần 1) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (11:43)

  Bài III.2: (Phần 2) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (14:04)

  Bài III.3: (Phần 1) CCSC là gì? (07:03)

  Bài III.3: (Phần 2) Bảng CCSC mẫu (03:41)

  Bài III.3: (Phần 3) Bảng CCSC mẫu (09:42)

  Bài III.3: (Phần 4) Bảng CCSC mẫu (18:54)

  Bài III.3: (Phần 5) Bảng CCSC mẫu (12:28)

  Bài III.4: Bài tập xây dựng bảng CCSC sau thử nghiệm (07:03)

🏆 CHƯƠNG IV: NHÂN SỰ

  Giới thiệu chương IV (01:32)

  Bài IV.1 CCTC & mô tả công việc (09:26)

  Bài IV.2 (Phần 1) Quy định về tầng nhân sự (04:23)

  Bài IV.2 (Phần 2) Quy định về tầng nhân sự (07:02)

  Bài IV.3 Quy định về lương lễ, tết, phép & thâm niên (06:08)

  Bài IV.4 Nội quy & quy chế vi phạm (04:09)

  Công thức tính lương (07:35)

  Bài IV.5 (Phần 1) Quy chế lương thưởng (03:12)

  Bài IV.5 (Phần 2) Quy chế lương thưởng (08:23)

  Bài IV.5 (Phần 3) Quy chế lương thưởng (03:58)

  Bài IV.5 (Phần 4) Quy chế lương thưởng (12:34)

  Bài IV.5 (Phần 5) Quy chế lương thưởng (04:51)

  Bài IV.6 Lộ trình phát triển của Start-up (07:26)

🏆 Chương V: Kế hoạch kinh doanh

  Bài V.1 (Phần 1) Kế hoạch kinh doanh khả thi (21:45)

  Bài V.1 (Phần 2) Kế hoạch kinh doanh khả thi (02:21)

  Bài V.2 Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh (02:11)

  Bài V.3 Cấu trúc lập kế hoạch kinh doanh (11:17)

  Bài V.4 Kế hoạch kinh doanh mẫu (09:17)

🏆 Chương VI: Bảng CCSC

  Bài VI.1 Lập bảng CCSC triển khai (06:43)

  Bài VI.2 Kiểm soát thông số CCSC (11:44)

🏆 Chương VII: Đánh giá hiệu quả

  Bài VII.1 Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (09:46)

  Bài VII.2 Đóng gói tài liệu cổ đông & Quy trình họp cổ đông (05:04)

🏆 Chương VIII: Triển khai

  Bài VIII.1 Công tác chuẩn bị (07:48)

  Bài VIII.2 Công tác triển khai (04:33)

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống 

Để Khởi Nghiệp Thành Công

  Bài Mở Đầu (03:48)

  Bài 1: Tìm sự khác biệt (08:11)

  Bài 2: Triển khai & thử nghiệm (09:56)

  Bài 3: Mô hình tối giản doanh nghiệp (03:47)

  Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh (05:16)

  Bài 5: Bảng CCSC (07:32)

  Bài 6: Đánh giá hiệu quả & triển khai (10:43)

  Bài 7: Danh mục kỹ năng CEO Beginner phải trang bị (07:36)

Nội dung khóa học

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống 

BÀI 1:

  CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP & HIỆU QUẢ (03:59)

BÀI 2:

  HỆ THỐNG CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH (10:36)

BÀI 3: (END)

  CẤU TRÚC VẬN HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH TRONG ĐỜI SỐNG (17:04)


CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Xây dựng đế chế bán >1000 đơn từ Youtube và Zalo phí bằng 0

7 ngày chinh phục trí nhớ đỉnh cao


TikTok : Tiếp cận 100.000+ khách hàng trong 30 ngày với chi phí 0 đồng

 Kinh doanh mỹ phẩm online - Tuấn Hà


Hình ảnh minh họa - COMBO KHÓA HỌC